Motýlci

VE ŠKOLIČCE NAŠÍ MILÉ

UŽÍVÁME KRÁSNÉ CHVÍLE.

KAŽDÝ JE TVŮJ KAMARÁD

POMÁHEJ MU, MĚJ HO RÁD.

Didakticky zacílená činnost motivovaná učitelkou se v motýlkové třídě přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Je založena na přímých zážitcích dítěte, vychází z dětské volby, probíhá v prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. V mateřské škole probíhá během celého dne a má úzkou vazbu na rodinu. Přihlíží k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí a působí na celou osobnost dítěte. Vzdělávání je založeno na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně. Veškeré činnosti mají charakter her, zábavy a zajímavých činností pro děti, které v nich probouzí aktivní zájem, chuť kolem sebe naslouchat a objevovat. Dáváme dítěti možnost prožívat uspokojení z úspěchu, překonání překážek a možnost vnímat sebe jako plnohodnotného jedince. Probouzíme v dítěti touhu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Vždy ve všech aktivitách vycházíme z přání, zájmu, potřeb a osobního tempa dětí. Jednáme s dětmi vlídně, laskavě, empaticky. Děti přiměřeně a konkrétně oceňujeme nejen za úspěch, ale také za vynaložené úsilí. Jsme na děti přiměřeně náročné, dbáme, aby se ve svém rozvoji a učení posouvaly dále. Podporujeme samostatnost a nápaditost dětí. Navozujeme příznivou atmosféru pro tvořivou činnost, umožňujeme dětem realizovat vlastní nápady, zdokonalovat vlastní dovednosti při řešení technických problémů. Nezapomínáme se zaměřovat na rozlišování pozitivních a negativních vlastností dětí i dospělých. Rozvíjíme pozitivní vztahy mezi dětmi při společné práci. Podporujeme návyk soustředěné a samostatné práce v řízených činnostech. Všechny úkoly rozdělujeme přiměřeně podle věku dětí.

Na základě zjištěných nedostatků se v dalších měsících budeme zaměřovat na správný úchop kreslícího náčiní, grafomotorická cvičení, uvolňovací cvičení, správné provádění artikulačních cvičení, prodlužování doby koncentrace pozornosti.