Vážení rodiče, v sekci ,,Zápis" naleznete seznam s výsledky zápisu. Prosím, dostavte se do Mateřské školy Rynholec převzít potřebné dokumenty ohledně roz ...

více

Vážení rodiče, Mateřská škola Rynholec a školní jídelna budou, v období letních práznin, v  provozu od 1. 7. 2024 do 26. 7. 2024. V novém školním roce ...

více

Mateřská škola Rynholec

Veselá školka, místo, kde je nám dobře

Ve školce probíhá během roku mnoho zajímavých akcí (slavnost jablíček, pečení perníčků, týden bezpečnosti, maškarní apod.), často k nám jezdí divadla, pořádáme akce pro rodiče s dětmi (např. zavírání zahrádky, vánoční tvoření). Děti se také účastní akcí pořádaných obecním úřadem (vítání občánků, zpívání u vánočního stromečku, vánoční jarmark…).

Děti mohou také navštěvovat několik kroužků vedených externími lektory (Zumbík, výtvarný kroužek, pohybové hry). Předškoláci mají plavecký výcvik. Všichni zaměstnanci se podílí na tom, že je ve školce příjemné a bezpečné prostředí pro děti.

více o naší školce
MŠ Rynholec

Aktivity dětí ve školce

Hudba

Hudba a hlavně rytmus je velmi důležitý pro další vývoj dětí, zejména řeči.

V každé naší třídě máme k dispozici klavír. Učitelky také mohou využít pro práci s dětmi velkou sadu orffových nástrojů, ozvučné trubky a bubínky. Děti často zpívají s klavírem, učí se většinou známé lidové písničky, které melodií nejvíce odpovídají dětskému hlasu. Obsah písniček je nenásilně seznamuje s minulostí, s různými novými slovy a příběhy. Děti také rády provádějí různá rytmická cvičení s orffovými nástroji. Hudba a zpěv jsou v tomto věku pro děti přirozené, takže některé děti si zpívají i při vlastní hře. Často se používají písničky a různé rytmické říkanky jako doprovod k činnostem - uklízení, odchodu na oběd apod. Učitelky mají také samozřejmě k dispozici rozmanitou zásobu hudebních nosičů, které mohou přehrát dětem na cd přehrávači, kterým je vybavena každá třída.

MŠ Rynholec hudba

Učení

„Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“ to je jedno z nejznámějších prohlášení o mateřské škole a pronesl je Robert Fulghum.

Mohlo by se zdát, že se děti v mateřské škole nic neučí, jen si vlastně hrají, zpívají, kreslí a vůbec to, co s nimi paní učitelky dělají, vypadá často jednoduše. Ale to je omyl, když si přečtete RVP PV(Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), tak se toho děti mají ve školce naučit opravdu hodně. Pokládají se zde totiž základy k matematice, jazyku, čtení a psaní, orientaci, rozvíjí se hrubá i jemná motorika a velmi silný důraz je kladen také na sociální dovednosti. V naší školce jsme si toho dobře vědomi a snažíme se všechny tyto schopnosti rozvíjet průběžně a hlavně zábavnou formou, protože pak si děti vlastně vůbec neuvědomují, že se něco učí. Je také samozřejmé, že obsah i forma jsou přizpůsobovány věku dětí.

MŠ Rynholec učení

Malování

Možná bychom tuto kapitolu mohli nazvat spíše tvoření, i když malování a kreslení asi u dětí v mateřské škole převládá, tak se často i něco vyrábí z různých dalších materiálů.

Děti mají k dispozici různé druhy modelovacích hmot, včetně kinetického písku. Také velmi rády využívají k tvorbě razítka. Děti mají k dispozici pastelky a papíry volně, takže když ráno nebo odpoledne mají potřebu kreslit, samy si vše potřebné připraví ke stolečku. Výtvarnou tvorbou dětí máme vyzdobenu školku a třídy a po sundání děti dostávají obrázky domů. Děti se při výtvarných činnostech učí také pracovat s nůžkami, držet správně štětec a pastelku, poznávají vlastnosti různých materiálů. Výtvarné činnosti tvoří výraznou součást při práci s dětmi v mateřské škole a bývají často tematicky zaměřené k určitému ročnímu období nebo svátku.

MŠ Rynholec malováné

Sport

Sport úzce souvisí s rozvojem hrubé motoriky a pohybových dovedností. To je opravdu velmi důležité, protože když není dobře rozvinuta hrubá motorika, tak se nemůže správně vyvinout ta jemná, kterou každý velmi potřebujeme.

Pohyb je jednou z nejzákladnějších charakteristik člověka a života vůbec. Děti v mateřské škole mají hodně energie a přirozeně se rády pohybují. V naší školce mají každý den před svačinou tělesnou chvilku, při které je kladen důraz na správnost jednotlivých pohybů. Samozřejmě chodíme denně na procházky a na zahradu, kde je velké množství herních prvků (houpačky, prolézačky, skluzavka, lezecká stěna apod.) a děti mají k dispozici také kola a odrážedla, která si mohou půjčovat podle vlastního uvážení. Dbáme samozřejmě na bezpečnost, takže děti nosí ochranné helmy. Také máme k dispozici semafory a značky, abychom děti učily správnému pohybu na komunikacích. Ke sportu také patří vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu tělu a znalost jeho částí a funkcí orgánů. Tomu je také samozřejmě věnována dostatečná pozornost a velké množství didaktických pomůcek.

MŠ Rynholec sport

Hry

Hra je ve školce přítomná skoro neustále. Ráno a odpoledne si děti volně hrají, mají k dispozici vybavení třídy a mohou je samy podle svého využívat a tvořit si svoji vlastní hru, do které se někdy zapojí i ostatní a někdy si děti hrají samostatně.

Třídy proto mají ve své výbavě kuchyňky, kočárky, panenky, stavebnice, auta, zvířata, knihy, různé druhy kostek a balanční prvky na tvorbu překážkových drah. Hra je ale také součástí řízené činnosti, protože je to nejpřirozenější způsob, jak děti v mateřské škole něčemu učit. Paní učitelky mají k dispozici samozřejmě velké množství didaktických pomůcek nebo her, které jsou již zaměřeny na rozvoj určitých dovedností. Hru můžeme zaměřit podle toho, co potřebujeme u dětí rozvíjet, ale základně hra rozvíjí vztah k pravidlům a výrazně posiluje sociální vazby. Doufáme, že si budeme umět hrát celý život.

MŠ Rynholec hry