Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

S ohledem na současnou situaci a nouzová opatření bude zápis do mateřské školy probíhat bez přítomnosti rodičů a dětí.

Tiskopisy je možné doručit v termínu od 3.5. - 14.5. 2021 a to za pomoci:

  • datové schránky školy:  sn2kytv
  • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)  ms.rynholec@tiscali.cz
  • poštou
  • osobním podáním: vhozením do poštovní schránky MŠ, prosím i zde dodržujte mimořádná opatření

_________________________________________________________________________________________

Tiskopisy, které je potřeba doložit:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Vstupní dotazník 
  • potvrzení praktického dětského lékaře
  • prostou kopii rodného listu dítěte (rodný list součástí spisu po dobu docházky do MŠ)
  • potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud není shodné s rodiči

_______________________________________________________________

Upozornění: Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří pouze děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

 Kritéria přijímacího řízení a  tiskopisy k přijímacímu řízení najdete ve složce Důležité - Zápis  na webovách stránkách.

http://www.ms-rynholec.cz/dulezite/zapis/

Po obržení Vaší žádosti Vám na e-mail, který uvedete v Žádosti,  odešleme registrační číslo pod kterým bude vedena Vaše žádost.
Výsledky Zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách MŠ Rynholec po registračním číslem.

Na žádosti odevzdané mimo termín zápisu nebude brán zřetel!